Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Forebygging, egenmestring og livskvalitet hos eldre

Emnekode: 987MO34
Emneansvarlig(e): Sigrun Hvalvik
Ca. antall studenter: Ikke oppgitt
Pensum: Høst fra

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.

Obligatorisk litteratur

987MO34 - Emne 3  (0)

Modul 3: Forebygging av sykdomsutvikling og funksjonssvikt 12 studiepoeng

Pensum ca. 800 sider – av disse:

Kjernepensum 75% - ca. 600 sider definert av høgskolen

Valgfritt pensum 25% - ca. 200 sider, derav minst 3 vitenskapelige artikler


Amstrup, K., Poulsen, I. (2004) Geriatri: en tværfaglig udfordring  København Munksgaard
978-87-628-0330-5
Antall pensumsider: 71

Kap. 4, 5, 8, 10, 12, 13


Bondevik, M., Nygaard, H.A (2006) Tverrfaglig geriatri: En innføring  Bergen Fagbokforlaget
Antall pensumsider: 150

9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24


Engedal, K. (2008) Alderspsykiatri i praksis
Antall pensumsider: 185

Kap. 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15.


Nord, R., Eilertsen, G. & Bjerkreim, T.  (2005) Eldre i en brytningstid  Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-33704-6
Antall pensumsider: 34

s. 177–194, s. 197– 205, 207– 218, s. 265 – 273

Opptrykk ved Pensumtjeneste, 2009.


Rokstad, A.M.M., & Lislerud, K. (2008) Personer med demens: møte og samhandling.  Oslo Akribe
978-82-7950-107-7
Antall pensumsider: 188

Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12


Anbefalt litteratur  (0)

Cheek, J. (2004). Older People and Acute Care. A Matter of Place? Illness, Crisis & Loss vol. 12 , nr. 1, s 52-62

Digranes, A., Solberg, C.O. (2005), Infeksjoner hos eldre. Oslo: LEO Pharma.

Eilertsen, G. (2005), ”Alt er som før, men ingenting er som det var” Gamle kvinners
Opplevelser av livet etter hjerneslag. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Engedal, K., Wyller, T.B. (red.) (2003), Aldring og hjernesykdommer. Oslo: Akribe.

Flovik, A.M. (2005), Munnstell, Oslo: Akribe.

Fonn, M. (2006), I glemmeboken: Alzheimers sykdom, Tidsskriftet Sykepleien, Årg. 94, nr. 1, s. 52-59

Helbostad, J., Sletvold, O., Moe-Nilssen, R. (2005), Øvelser bedrer fysisk funkjson og helserelatert livskvalitet hos hjemme-boende eldre med balanse- og gangvansker. Fysioterapeuten, Årg. 72, nr. 1, s. 26-33. (Lenke til elektronisk versjon)

Laake, K. (2003), Geriatri i praksis. 4. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Langhammer, B. (2008), Fysioterapi etter hjerneslag – hvorfor og hvordan? Fysioterapeuten Årg. 75, nr. 3, s. 21-27. (lenke til elektronisk versjon)

Meiner, S.E., Lueckenotte, A.G. (red.), (2006), Gerontologic Nursing. St.Louis: Mosby Elsevier.

Myskja, A., Lyngroth, S.R., (2002), Individualisert musikk i eldreomsorgen: et prosjekt ved tre sykehjem i Oslo. Oslo: Ressurssenter for aldersdemens og alderspsykiatri.

Myskja, A., (2006), Den siste song: sang og musikk i rehabilitering og lindrende behandling, Bergen: Fagbokforlaget.

Norges offentlige utredninger, NOU 1999, 2. Livshjelp: behandling, pleie og omsorg for
uhelbredelige uhelbredelig syke og døende. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av februar 1998. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 20. januar 1999.

Nyrønning, S., Vinsnes, A.G., Seim, A. (2008), Kartlegging av urininkontinensproblematikk på sykehjem. Sykepleien Forskning, vol. 3, nr. 3: s. 196-202

Ranhoff, A.H., Brørs, O. (2005), Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening vol. 125, nr. 17, s. 2366-2367

Ranhoff, A.H., Schmidt, G., Ånstad, U. (red.) (2007), Sykehjemsmedisin, Oslo: Universitetsforlaget.

Ruths, S. & Straand, J. (2005), Antipsykotiske midler mot uro ved demens – medisinsk behandling eller kjemisk atferdsregulering? Tidsskrift for Den norsk legeforening, vol. 125, nr. 12, 125. s. 1672 – 1675

Sellevold, G.S., Skulberg, V.B. (2005), Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikringsprosjekt. Bergen: Nasjonalt formidlingssenter i geriatri.

Skelton, D., Dinan, S., Campbell, M. og Rutherford, O.(2005), Tailored group exercise (Falls management Exercise – FaME) reduces falls in older frequent fallers, Age and Ageing vol. 34, nr. 6: s. 636-639 (Lenke til elektronisk versjon)

Strand, G.V., Wolden, H., Rykkje, L., Gjellestad, Stenerud, G. (2005), Munnstell når livet er på hell, Tidsskrift for Den norske legeforening, vol. 125, nr. 11, s.1494-1496.

Tuntland, H. (red.) (2005), Forebygging, rehabilitring og omsorg. Oslo: Damm


987MO34 - Emne 3  (0)

Modul 4:Egenmestring og livskvalitet 6 studiepoeng
Pensum ca, 400 sider – av disse:

Kjernepensum 75% - ca. 300 sider definert av høgskolen

Valgfritt pensum 25% - ca. 100 sider, derav minst 2 vitenskapelig artikkel


Kjernepensum - modul 4  (0)
Amstrup, K., Poulsen, I.  (2004) Geriatri en tværfaglig udfordring  København Munksgaard
Antall pensumsider: 29

kap. 14, 15, 16


Antonovsky, A.,  (2000) Helbredets mysterium : at tåle stress og forblive rask  København Hans Reitzels Forlag
978-87-412-2671-2
Antall pensumsider: 73

kap. 5, 6
(på dansk ved Amnon Lev)


Brandburg, G.L.  (2007)Making the transition to nursing home life: a framework to help older adults adapt to the long-term care environment.  Journal of Gerontological Nursing, , vol.33, nr.6, s.50-56
Antall pensumsider:7

Elektronisk versjon via ProQuest (helsebiblioteket.no)Fossland, T.,Thorsen,K. (2010) Livshistorier i teori og praksis  Bergen Fagbokforlaget
978-82-450-0873-9
Antall pensumsider: 95

Del 2 og del 3, s.69-165


Nord, R & Eilertsen, G & Bjerkreim, T. (2005) Eldre i en brytningstid  Oslo Gyldendal Norsk Forlag AS
Antall pensumsider: 77

s. 23-48, s.105-118, s.118-132, s.132-148, s.253-261


Rokstad, A.M.M., Lislerud, K.  (2008) Personer med demens. Møte og samhandling  Oslo Akribe
Antall pensumsider: 28

Kap.7


Anbefalt litteratur  (0)

Hagberg, B., Rennemark, M. (på dansk ved Jette Frantzen) (2005), Aldringens psykologiske sider. Dansk psykologisk forlag.
Hvalvik, S. (1993 ), Historien om Herman, Sykepleien: fag, Årg. 81, nr. 5, s. 50-51

Hvalvik, S. (2009), ”Skal vi dele en historie?” Personlige erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen, Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, nr. 4, årgang 11, s. 12-22

Clarke, A., Hanson, E.J., Ross, H. (2003), Seeing the person behind the patient: enhancing the care of older using biographical approach. Journal of Clinical Nursing, 12:697-706

Meleis, A.I., Trangenstein, P.A. (1994), Facilitating Transitions: Redefinition of the Nursing Misson, Nursing Outlook, November/December 1994, s. 255-259

Myskja, A., Lyngroth, S.R., (2002), Individualisert musikk i eldreomsorgen: et prosjekt ved tre sykehjem i Oslo. Oslo: Ressurssenter for aldersdemens og alderspsykiatri.

Myskja, A., (2005), Den siste song: Sang og musikk i rehabilitering og lindrende behandling, Bergen Fagbokforlaget.

Myskja, A. (2007), ”Kan musikk øke velvære? Erfaringer fra eldreomsorgen.” I: Kultur former framtida: hvordan og hvorfor kultur virker. (Myskja et al. Red.)Oslo: Andrimne, s. 66-69

Reichman, J., Leonard, C. et al. (2004), Compiling Life History Resources for Older Adults in Institutions Development of a Guide, Journal of Gerontological Nursing, February, s. 20-28

Thorsen, K. (1998), Kjønn, livsløp og alderdom, Bergen: Fagbokforlaget.

Tretteteig, S. (2009), Omsorgsboliger - et godt hjem for personer med demens? : bemannede omsorgsboligers muligheter for realiseringen avet godt liv for personer med demens sett i et livsløpsperspektiv. Masteroppgave Drammen.

Tuntland, H. (red) (2005), Aldring og livsvilkår. N.W. Damm & Sønn.


Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen