Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Kritisk refleksjon

Emnekode: 070-E9
Emneansvarlig(e): Bergit Haugland
Ca. antall studenter: 48
Pensum: Høst fra

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Askeland, Guri Aga  (2006)Kritisk reflekterende - mer enn å reflektere og kritisere.  Nordisk sosialt arbeid, , vol.26, nr.2 , s.123-135
Antall pensumsider:8

I kompendiumDalland, Olav (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter  4 Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-34818-9
Antall pensumsider: 48

Kap. 4 og 6


Djupvik, Alf Roger og Eikås, Magnar  (2002) Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for sosionom-, barnevern- og vernepleierstudiet  Det Norske Samlaget
978-82-521-5931-8
Antall pensumsider: 219
Ekeland, Tor-Johan  (2009) Hva er evidensen for evidensbasert praksis?  I:  Evidensbasert profesjonsutøvelse . red Grimen, H. og Terum L. I., Oslo Abstrakt forlag
Antall pensumsider: 20

I kompendiumEriksen, Thomas Hylland (2010) Samfunn  Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 301
Fjeldvik, Lise  (2009)Kunnskapsbasert praksis på hjelpemiddelområdet.  Ergoterapeuten, , nr.7, s.1-4
Antall pensumsider:3

Hatland, Aksel og Bay, Ann-Helén  (2009) Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?   I:  Hjernen er alene. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning . red Nuland, Tranøy og Christensen , Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 12

I kompendiumHillestad, Adelheid H. og Sørensen, Anne Lene (2007) Bare reis! Håndbok for helsefagstudenter i internasjonal praksis  Oslo Cappelens forlag
978-82-02-26974-6
Antall pensumsider: 151

For studenter som innvilges internasjonalt praksisstudium.

Boken regnes inn i sideantallet i selvvalgt pensum i emne 10.


Hutchinson, Gunn Strand (red.)  (2009) Barnevernpedagog Sosionom Vernepleier – Utvalgte temaer  Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-01524-8
Antall pensumsider: 156
Høst, Tor (2005) Ledelse i helse- og sosialsektoren  Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-00784-7
Antall pensumsider: 21

Kap. 8

I kompendium


Johannessen, Tufte og Veiden  (2006) Å forstå samfunnsforskning  Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-35155-4
Antall pensumsider: 100
Larsen, Ann Kristin  (2007) En enklere metode  Bergen Fagbokforlaget
Antall pensumsider: 107
Nafstad, Hilde Eileen og Blakar, Rolf Mikkel (red.)  (2009) Fellesskap og individualisme  Oslo Gyldendal Akademisk
Antall pensumsider: 5

Introduksjon s. 13 - 17

I kompendium


Thomassen, Magdalene (2006) Vitenskap, kunnskap og praksis : innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag  Oslo Gyldendal Akademiske
978-82-05-35609-2
Antall pensumsider: 190
Tjersland, Odd Arne, Engen, Gunnar og Jansen, Ulf  (2010) Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid  Oslo Gyldendal Akademisk
Antall pensumsider: 16

Kap. 6

I kompendium


Ødegaard, Atle  (2009) Konstruksjoner av samarbeid  I:  Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning . red Willumsen , Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 14

I kompendiumUtdanningsspesifikt pensum i barnvern


Anke, Telje  (2007)Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre: Et behandlingsperskpektiv.  Tidsskrift for norsk psykologforening, , vol.44, nr.10, s.1230-1238
Antall pensumsider:8

I kompendiumBacke-Hansen, E  (2009)Hva innebærer et kunnskapsbasert barnevern?.  Fontene forskning, , vol.2009, nr.2
Antall pensumsider:12

Side 4 - 16

I kompendiumBerg, Turid  (2010)Adopsjon som barneverntiltak – hvordan gikk det med barna? Rapport fra praksis .  Norges barnevern , , nr.1, s.49 - 60
Antall pensumsider:11

I kompendiumBunkholdt, Vigdis  (2005)Barn for tiltak eller tiltak for barn?.  Norges barnevern, , nr.2
Antall pensumsider:10

I kompendiumBunkholdt, Vigdis  (2003)Biologi eller psykologi som grunnlag for beslutninger i barnevernet, hva skal ha størst plass..  Norges barnevern, , nr.1
Antall pensumsider:8

I kompendiumBunkholdt, Vigdis  (2002)Mellom relasjonell kontinuitet og rasjonell stabilitet.  Norges barnevern, , vol., nr.2
Antall pensumsider:8

I kompendiumBurian, Bodil og Børsting, Kirsten  (2009) Narrative samtaler med børn  I:  Syv fortællinger om narrativ praksis . red Sparre, Anne Sofie Møller og Jørgensen, Katrine Dall , Dansk psykologisk forlag
Antall pensumsider: 12

Kap. 2

I kompendietFo (2007) Rett eller galt- eller noe midt imellom?  Et studiehefte om yrkesetikk fra Fellesorganisasjonen (FO)
Antall pensumsider: 6

Side 100-106

I kompendium


Follevåg, Geir  (2001)"Family: dead" Om adopsjon, teikneserier, musikk og knusing av dårlege metaforer.  Syn og segn, , vol., nr.3
Antall pensumsider:12

I kompendiumHalvorsen, Anne  (2007)Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid. Hva er det og hvorfor skal en drive med det?.  Nordisk sosialt arbeid, , nr.3
Antall pensumsider:10

I kompendiumHalvorsen, Knut (2005) Grunnbok i helse- og sosialpolitikk  Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-00742-7
Antall pensumsider: 82

Kap. 3, og 10


Haugli, T. og Havik, T.  (2010) Samvær i barnevernsaker. Psykologiske og juridiske vurderinger  Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 158
Hjelmtvedt, Vidar  (2009) Sosialpolitikk i et historisk perspektiv  I:  Velferdsstaten i endring . red Stamsø, Mary Ann, Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-32674-3
Antall pensumsider: 31

I kompendiumLangballe, Gamst, Jacobsen  (2010) Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernsarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse  Rapport 2/2010 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Antall pensumsider: 8

Neumann, Cecilie Basberg  (2010)Ille, men ikke for ille.  Tidsskrift for Norges Barnevern, , nr.4
Antall pensumsider:11

Side: 244 - 255

I kompendiumNOU 2011:07 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid.
Antall pensumsider: 18

Pensum: kap 1: Perspektiv og sammendrag.

Kan hentes på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496


Saur, Sigrun Stiklestad  (2008)Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse.  Norges barnevern, , vol., nr.3
Antall pensumsider:11

I kompendiumSøvig, Karl Harald  (2009) Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett  Utredning gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet Tilgjengelig fra  http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnets%20rettigheter/Utredning_Sovig_end_versj.pdf [Lest Tuesday 01 June 2010]
Antall pensumsider: 34

Forord og kap. 1, 2 og 7

I kompendium


Vike, Halvard (2004) Velferd uten grenser : den norske velferdsstaten ved veiskille  Akribe
978-82-7950-089-6
Antall pensumsider: 107

kap. 3, 4, 5, 7


Aamodt, Ingerid  (2006)Den nødvendige uroa.  Nordisk sosialt arbeid, , nr.4
Antall pensumsider:13

I kompendiumI tillegg skal det legges opp et selvvalgt pensum på 500 sider, se retningslinjer i emneplan


Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen