Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Sykepleie i forhold til helse, levekår og livsmestring

Emnekode: 051HOEM2
Emneansvarlig(e): , Hanne Hedeman,
Ca. antall studenter: 70
Pensum: Høst fra

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Almås, H., Stubberud, D.-G., Grønseth, R. (red.) (2010) Klinisk sykepleie  4. utg. Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 643

kap. 1,2,4,5,7,8,9,11,14,15,20,22,23,29,30,32,35.

Bind 1

Bind 2


Bielecki, T. & Børdahl, B. (2008) Legemiddelhåndtering  6. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-37420-1
Bjørk, I.T., Helseth, S., Nortvedt, F.(red) (2002) Møte mellom pasient og sykepleier  Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-417-1126-8

Kap. 2, 4-6 og 11


Brinchmann, B.S. (red.) (2008) Etikk i sykepleien  Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-39128-4

Kap. 11,12.


Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter  4. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-34818-9

Kap. 7-9

Ny utgave 2012.


Digitale helsefag. Tema: Huden ( om sår).  , , nr.

Tilgjengelig via FronterEide, H., Eide, T.  (2007) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk.  2. rev.og utv. utg. Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-32689-7

Kap 3,6,9,12.


Eriksen, T. H., Sajjad, T.A. (2011) Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge  5. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-41223-1

Kap. 1-6, 9-10 og 15


Garsjø, O. (2001) Sosiologisk tenkemåte  2 utg. Oslo Gyldendal Norsk Forlag
978-82-05-28096-0

Kapittel 3 og 6


Hanssen, Ingrid (2005) Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn  3. rev. utg. Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-32699-6

Kap. 1 og 2


Helseth, S.  (2001)Psykososialt arbeid på helsestasjon.  Vård i Norden, , vol.21, nr.2, s.16-20
Antall pensumsider:

Elektronisk versjon tilgjengelig på campus. Følg lenken og klikk på VIN OnlineHelseth, S.  (2001)Livskvalitet hos barn: livskvalitet som styrende begrep i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn.  Vård i Norden, , vol.21, nr. 1, s.40-44
Antall pensumsider:

Elektronisk versjon tilgjengelig på campus. Følg lenken og klikk på VIN Online.Henriksen, J.O., Vetlesen, A.J. (2006) Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker  3.utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-35554-5

Kap. 16, 17 og 19


Henriksen, T.  (2007)Ernæring, vekt og svangerskap.  Tidsskrift for den norske legeforening, , vol.127, nr.nr.18, s.399-401

Holan, S. og Landsverk, M. (2010) Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid  2.utg Bergen Fagbokforlaget
978-82-450-0671-1

Kap. 1,4,6,17 og 21


Håkonsen, K.M. (2009) Innføring i psykologi  4. rev. utg. Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-39070-6

Kap. 11, 14 og 15


Kirkevold, M (1998) Sykepleieteorier, analyse og evaluering  2. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-417-0931-9

Kap. 6, 9 og 11


Kaasa, L.  (2008) Sykepleie til pasienter som skal opereres  I:  Klinisk sykepleie . red Knutstad, U., S. 21 - 81. Oslo Acribe (Sykepleieboken 3)
978-82-7950-086-5
Antall pensumsider: 

Magnus, P. & Bakketeig, L.S. (2003) Epidemiologi  3. utg. Oslo Gyldendal Akademisk
978-82-05-31129-9

Kap. 1, 5, 18 - 20.

Ny utgave ventes 2012


Molven, O. (2009) Sykepleie og jus  3. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-39431-5

kap. 5,11,14 og 16

Ny utgave ventes 2012


Mæland, J.G. (2010) Forebyggende helsearbeid: i teori og praksis  3. utg. Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-01608-5

Kap. 1-7,9-11,13,14,17.


Nordeng, H., Spigset O. red (2007) Legemidler og bruken av dem  Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-32365-0
Nordtvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L.M. (2007) Å arbeid og undervise kunnskapsbasert - en arbeidsbok for sykepleiere  Oslo Norsk Sykepleierforbund

Oellingrath, Svendsen og Reinboth  (2008)Overvekt og fedme blant elever på 4.trinn i grunnskolen i Telemark fylke.  Nordisk tidsskrift for helseforskning, , vol.4, nr.nr 2, s.18-29

PPS: Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten  (0)  siste versjon Oslo Akribe

Utvalgte prosedyrer relatert til praksisforberedende ferdighetstrening, KRS (Klinisk ferdighetssenter). IKT verktøy - se Fronter


Prescott, Peter, Børtveit, Tore (2004) Helse og atferdsendring  Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-31131-2

Kap. 2-7


Rustøen, T., Wahl, A.K. (red.) (2008) Ulike tekster om smerte, fra nocisepsjon til livskvalitet  1.utg. Oslo Gyldendal Norsk Forlag
978-82-05-37216-0

Kap.1,2 og 5


Rønning, R. (2006) Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap  3. utg. Bergen Fagbokforlaget
978-82-450-0349-9

Kap. 6, 7 og 11


Sjøen, R. T., Thoresen, L. (2008) Sykepleierens ernæringsbok  3. utg. Oslo Gyldendal akademisk
978-82-05-38743-0

Del 2, Kap. 17

Ny utgave ventes 2012


Stortingsmelding 16, 2002-2003  (2003)Resept for et sunnere Norge: folkehelsepolitikken.  , , nr.

Wyller, V. B., Brodal, P.A. og Toverud, K.C. (2009) Det friske mennesket og det syke mennesket  2. utg. Oslo Akribe
978-82-7950-129-9
Antall pensumsider: 471

Det friske mennesket:

Bind 5 kap.19-21

Bind 6 kap. 22

Det syke menneske:

Bind 1 kap. 1-2

Bind 2 kap. 5-8

Bind 3 kap. 9-11

Bind 5 kap. 21


Tilleggslitteratur

NB! ALL PENSUMLITTERATUR FOR 1. og 2. STUDIEÅR GJELDER FORTSATT


NB! ALL PENSUMLITTERATUR FOR 1. og 2. STUDIEÅR GJELDER FORTSATT


NB! ALL PENSUMLITTERATUR FOR 1. og 2. STUDIEÅR GJELDER FORTSATT

Nettressursene knyttet til læreverkene i farmakologi og sykdomslære fra Gyldendal Akademisk 37oC. Tilgjengelig fra Allrommet i Fronter.

Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen