Klagenemnda

Det følger av universitets- og høgskoleloven at høgskolen skal ha en egen klagenemnd.

 • Styret som oppnevner klagenemnda.
 • Nemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
 • Det er to studentmedlemmer, to representanter for de ansatte og en leder.
 • Lederen skal ha dommerkompetanse.
 • Studentrepresentantene oppnevnes etter forslag fra Studentorganisasjonen i Telemark for ett studieår av gangen.
 • Øvrige medlemmer skal oppnevnes for fire år av gangen og følger styrets valgperiode.
 • Klagenemnda kan treffe vedtak i en sak når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.
 • Klagenemnda har en egen sekretær, som er ansatt i Fellesadministrasjonen. Se ellers egen oversikt over klagenemndas medlemmer.

Hvilke saker behandler klagenemnda?
Klagenemnda behandler klager over alle enkeltvedtak ved Høgskolen i Telemark, med unntak av klager i ansettelsessaker. Et enkeltvedtak er vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller evt. flere bestemte personer. Typiske eksempler er klage over formelle feil ved eksamen, klage over avslag på å få gå opp til eksamen, klage som gjelder godskriving av grad el.lign..

I tillegg behandler klagenemnda noen saker i første instans:

 • Saker om annullering av eksamen eller prøve på grunn av fusk.
 • Saker om annullering av godskriving eller godkjenning av utdanning eller fritak for eksamen eller prøve på grunn av uredelig opptreden.
 • Saker om bortvisning eller utestenging på grunn av grovt forstyrrende opptreden.
 • Saker om utestenging på grunn av grovt klanderverdig opptreden.
 • Saker om utestenging på grunn av fusk.
 • Saker om uttalelse om utestenging på grunn av straffbare forhold.
 • Saker om utestenging etter innstilling fra egen skikkethetsnemnd.

De sakene som fremgår av kulepunktene over behandler nemnda på oppdrag fra styret, og det er altså ikke klagesaker. De vedtakene nemnda fatter i slike saker, kan påklages til en nasjonal klagenemnd oppnevnt av departementet.

I disse sakene har studenten rett til å få utgifter til advokatbistand dekket av høgskolen.

Saksgang i klagesaker
Det er reglene i forvaltningsloven som bestemmer hvordan saksbehandlingen skal være i klagesaker. Dersom du vil klage over et vedtak bør du huske:

 • Det er alltid en klagefrist som må overholdes, vanligvis er den 3 uker.
 • Klagen bør være skriftlig.
 • Klagen bør nevne hva det klages over og hvilken endring som ønskes i vedtaket.
 • Klagen bør være begrunnet.

Klage over et vedtak som er truffet av en avdeling eller et institutt ved høgskolen, skal leveres/sendes til den/det avdeling/institutt som har truffet det vedtaket du ønsker å klage over. Denne instansen skal vurdere saken på nytt og kan endre vedtaket dersom den mener at klagen er begrunnet. Dersom denne instansen opprettholder sitt opprinnelige vedtak, skal saken oversendes klagenemnda via sekretær. Klager skal ha kopi.

Hvordan behandles klagen når den kommer til klagenemnda?
Når saken kommer til klagenemnda berammes det et møte i nemnda så snart som mulig. Klagenemndas sekretær sørger for at saken er så godt belyst som mulig og utarbeider en oversikt over saken. Denne oversikten sendes sammen med øvrige dokumenter til nemndas medlemmer i god tid før klagenemndas møte.

Klagenemnda fatter vedtak i en sak i møte ved at det stemmes over resultatet. Vedtak i klagesaker fattes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det føres møtebok over vedtak i saken.

Hva skjer etter at nemnda har behandlet saken?
Når nemnda har fattet vedtak, sendes melding til klager.

Klagenemndas vedtak i klagesaker, kan ikke påklages. Dersom slike saker skal forfølges videre, må man eventuelt bruke de alminnelige domstoler. Man kan også be om Sivilombudsmannens vurdering.

Se også:

Instruks for klagenemnda

Medlemmer i klagenemnda

Ansvarlig for nettsiden Åshild Kise, sist oppdatert av Åshild Rønnaug Kise - 10.01.2013