Pensum for Kritisk refleksjon

Emnekode:  070-E9
Emneansvarlig(e): Bergit Haugland
Ca. antall studenter:  48
Pensum: Høst 2011/2012

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.


Klikk på bokens tittel for å se om den kan lånes på biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Askeland, Guri Aga  (2006) Kritisk reflekterende - mer enn å reflektere og kritisere.  Nordisk sosialt arbeid, , vol. 26 , nr. 2 , s. 123-135
Antall pensumsider: 8

I kompendium


Dalland, Olav  (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter.  4 , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-34818-9
Antall pensumsider:  48

Kap. 4 og 6


Djupvik, Alf Roger og Eikås, Magnar  (2002) Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for sosionom-, barnevern- og vernepleierstudiet. , Det Norske Samlaget
ISBN 978-82-521-5931-8
Antall pensumsider:  219
Ekeland, Tor-Johan  (2009) Hva er evidensen for evidensbasert praksis?  I:  Evidensbasert profesjonsutøvelse. . red.  Grimen, H. og Terum L. I. , .  Oslo ,  Abstrakt forlag
Antall pensumsider:  20

I kompendium


Eriksen, Thomas Hylland  (2010) Samfunn. , Oslo , Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  301
Fjeldvik, Lise  (2009) Kunnskapsbasert praksis på hjelpemiddelområdet.  Ergoterapeuten, , nr. 7 , s. 1-4
Antall pensumsider: 3

Finn artikkelen og last den ned her


Hatland, Aksel og Bay, Ann-Helén  (2009) Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?   I:  Hjernen er alene. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning . . red.  Nuland, Tranøy og Christensen , .  Oslo ,  Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  12

I kompendium


Hillestad, Adelheid H. og Sørensen, Anne Lene  (2007) Bare reis! Håndbok for helsefagstudenter i internasjonal praksis. , Oslo , Cappelens forlag
ISBN 978-82-02-26974-6
Antall pensumsider:  151

For studenter som innvilges internasjonalt praksisstudium.

Boken regnes inn i sideantallet i selvvalgt pensum i emne 10.


Hutchinson, Gunn Strand (red.)  (2009) Barnevernpedagog Sosionom Vernepleier – Utvalgte temaer . , Oslo , Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01524-8
Antall pensumsider:  156
Høst, Tor  (2005) Ledelse i helse- og sosialsektoren. , Oslo , Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00784-7
Antall pensumsider:  21

Kap. 8

I kompendium


Johannessen, Tufte og Veiden  (2006) Å forstå samfunnsforskning. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-35155-4
Antall pensumsider:  100
Larsen, Ann Kristin  (2007) En enklere metode. , Bergen , Fagbokforlaget
Antall pensumsider:  107
Nafstad, Hilde Eileen og Blakar, Rolf Mikkel (red.)  (2009) Fellesskap og individualisme . , Oslo , Gyldendal Akademisk
Antall pensumsider:  5

Introduksjon s. 13 - 17

I kompendium


Thomassen, Magdalene  (2006) Vitenskap, kunnskap og praksis : innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag . , Oslo , Gyldendal Akademiske
ISBN 978-82-05-35609-2
Antall pensumsider:  190
Tjersland, Odd Arne, Engen, Gunnar og Jansen, Ulf  (2010) Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. , Oslo , Gyldendal Akademisk
Antall pensumsider:  16

Kap. 6

I kompendium


Ødegaard, Atle  (2009) Konstruksjoner av samarbeid  I:  Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning . . red.  Willumsen , .  Oslo ,  Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  14

I kompendium


Utdanningsspesifikt pensum i barnvern

Anke, Telje  (2007) Tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre: Et behandlingsperskpektiv.  Tidsskrift for norsk psykologforening, , vol. 44 , nr. 10 , s. 1230-1238
Antall pensumsider: 8

I kompendium


Backe-Hansen, E  (2009) Hva innebærer et kunnskapsbasert barnevern?.  Fontene forskning, , vol. 2009 , nr. 2
Antall pensumsider: 12

Side 4 - 16

I kompendium


Berg, Turid  (2010) Adopsjon som barneverntiltak – hvordan gikk det med barna? Rapport fra praksis .  Norges barnevern , , nr. 1 , s. 49 - 60
Antall pensumsider: 11

I kompendium


Bunkholdt, Vigdis  (2005) Barn for tiltak eller tiltak for barn?.  Norges barnevern, , nr. 2
Antall pensumsider: 10

I kompendium


Bunkholdt, Vigdis  (2003) Biologi eller psykologi som grunnlag for beslutninger i barnevernet, hva skal ha størst plass..  Norges barnevern, , nr. 1
Antall pensumsider: 8

I kompendium


Bunkholdt, Vigdis  (2002) Mellom relasjonell kontinuitet og rasjonell stabilitet.  Norges barnevern, , nr. 2
Antall pensumsider: 8

I kompendium


Burian, Bodil og Børsting, Kirsten  (2009) Narrative samtaler med børn  I:  Syv fortællinger om narrativ praksis. . red.  Sparre, Anne Sofie Møller og Jørgensen, Katrine Dall , ,  Dansk psykologisk forlag
Antall pensumsider:  12

Kap. 2

I kompendiet


Fo  (2007) Rett eller galt- eller noe midt imellom? .  Et studiehefte om yrkesetikk fra Fellesorganisasjonen (FO)
Antall pensumsider:  6

Side 100-106

I kompendium


Follevåg, Geir  (2001) "Family: dead" Om adopsjon, teikneserier, musikk og knusing av dårlege metaforer.  Syn og segn, , nr. 3
Antall pensumsider: 12

I kompendium


Halvorsen, Anne  (2007) Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid. Hva er det og hvorfor skal en drive med det?.  Nordisk sosialt arbeid, , nr. 3
Antall pensumsider: 10

I kompendium


Halvorsen, Knut  (2005) Grunnbok i helse- og sosialpolitikk. , Oslo , Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00742-7
Antall pensumsider:  82

Kap. 3, og 10


Haugli, T. og Havik, T.  (2010) Samvær i barnevernsaker. Psykologiske og juridiske vurderinger. , Oslo , Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  158
Hjelmtvedt, Vidar  (2009) Sosialpolitikk i et historisk perspektiv  I:  Velferdsstaten i endring. . red.  Stamsø, Mary Ann , .  Oslo ,  Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32674-3
Antall pensumsider:  31

I kompendium


Langballe, Gamst, Jacobsen  (2010) Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernsarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse.  Rapport 2/2010 , Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Antall pensumsider:  8

Side 34 - 42

I kompendium

http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/DenVanskeligeSamtalen.pdf


Neumann, Cecilie Basberg  (2010) Ille, men ikke for ille.  Tidsskrift for Norges Barnevern, , nr. 4
Antall pensumsider: 11

Side: 244 - 255

I kompendium


NOU 2011:07 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid..
Antall pensumsider:  18

Pensum: kap 1: Perspektiv og sammendrag.

Kan hentes på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496


Saur, Sigrun Stiklestad  (2008) Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse.  Norges barnevern, , nr. 3
Antall pensumsider: 11

I kompendium


Søvig, Karl Harald  (2009) Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett .  Utredning gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet . Tilgjengelig fra http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnets%20rettigheter/Utredning_Sovig_end_versj.pdf  [Lest 01.06.2010]
Antall pensumsider:  34

Forord og kap. 1, 2 og 7

I kompendium


Vike, Halvard  (2004) Velferd uten grenser : den norske velferdsstaten ved veiskille. , Akribe
ISBN 978-82-7950-089-6
Antall pensumsider:  107

kap. 3, 4, 5, 7


Aamodt, Ingerid  (2006) Den nødvendige uroa.  Nordisk sosialt arbeid, , nr. 4
Antall pensumsider: 13

I kompendium


I tillegg skal det legges opp et selvvalgt pensum på 500 sider, se retningslinjer i emneplan
Publisert av Anne Magnussen Kongshaug - 06.06.2011