Pensum for Sykepleie i forhold til helse, levekår og livsmestring

Emnekode:  051HOEM2
Emneansvarlig(e):  (), Hanne Hedeman,  ()
Ca. antall studenter:  70
Pensum: Høst 2012/2013

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.


Klikk på bokens tittel for å se om den kan lånes på biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Almås, H., Stubberud, D.-G., Grønseth, R. (red.)  (2010) Klinisk sykepleie.  4. utg. , Oslo , Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  643

kap. 1,2,4,5,7,8,9,11,14,15,20,22,23,29,30,32,35.

Bind 1

Bind 2


Bielecki, T. & Børdahl, B.  (2008) Legemiddelhåndtering.  6. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-37420-1
Bjørk, I.T., Helseth, S., Nortvedt, F.(red)  (2002) Møte mellom pasient og sykepleier. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-417-1126-8

Kap. 2, 4-6 og 11


Brinchmann, B.S. (red.)  (2008) Etikk i sykepleien. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39128-4

Kap. 11,12.


Dalland, O.  (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter.  4. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-34818-9

Kap. 7-9

Ny utgave 2012.


Digitale helsefag. Tema: Huden ( om sår).  ,

Tilgjengelig via Fronter


Eide, H., Eide, T.  (2007) Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk..  2. rev.og utv. utg. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-32689-7

Kap 3,6,9,12.


Eriksen, T. H., Sajjad, T.A.  (2011) Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge.  5. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-41223-1

Kap. 1-6, 9-10 og 15


Garsjø, O.  (2001) Sosiologisk tenkemåte.  2 utg. , Oslo , Gyldendal Norsk Forlag
ISBN 978-82-05-28096-0

Kapittel 3 og 6


Hanssen, Ingrid  (2005) Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn.  3. rev. utg. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-32699-6

Kap. 1 og 2


Helseth, S.  (2001) Livskvalitet hos barn: livskvalitet som styrende begrep i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn.  Vård i Norden, , vol. 21 , nr.  1 , s. 40-44

Elektronisk versjon tilgjengelig på campus. Følg lenken og klikk på VIN Online.


Helseth, S.  (2001) Psykososialt arbeid på helsestasjon.  Vård i Norden, , vol. 21 , nr. 2 , s. 16-20

Elektronisk versjon tilgjengelig på campus. Følg lenken og klikk på VIN Online


Henriksen, J.O., Vetlesen, A.J.  (2006) Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker.  3.utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-35554-5

Kap. 16, 17 og 19


Henriksen, T.  (2007) Ernæring, vekt og svangerskap.  Tidsskrift for den norske legeforening, , vol. 127 , s. 399-401

Artikkelen kan leses her; elektronisk versjon


Holan, S. og Landsverk, M.  (2010) Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid.  2.utg , Bergen , Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0671-1

Kap. 1,4,6,17 og 21


Håkonsen, K.M.  (2009) Innføring i psykologi.  4. rev. utg. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-39070-6

Kap. 11, 14 og 15


Kirkevold, M  (1998) Sykepleieteorier, analyse og evaluering.  2. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-417-0931-9

Kap. 6, 9 og 11


Kaasa, L.  (2008) Sykepleie til pasienter som skal opereres  I:  Klinisk sykepleie. . red.  Knutstad, U. , S.  21 - 81. .  Oslo ,  Acribe , ( (Sykepleieboken 3))
ISBN 978-82-7950-086-5
Magnus, P. & Bakketeig, L.S.  (2003) Epidemiologi.  3. utg. , Oslo , Gyldendal Akademisk
ISBN 978-82-05-31129-9

Kap. 1, 5, 18 - 20.

Ny utgave ventes 2012


Molven, O.  (2009) Sykepleie og jus.  3. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-39431-5

kap. 5,11,14 og 16

Ny utgave ventes 2012


Mæland, J.G.  (2010) Forebyggende helsearbeid: i teori og praksis.  3. utg. , Oslo , Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-01608-5

Kap. 1-7,9-11,13,14,17.


Nordeng, H., Spigset O. red  (2007) Legemidler og bruken av dem. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-32365-0
Nordtvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L.M.  (2007) Å arbeid og undervise kunnskapsbasert - en arbeidsbok for sykepleiere. , Oslo , Norsk Sykepleierforbund

Del 4.

Ny utgave med tittel "Jobb kunnskapsbasert!" 2012


Oellingrath, Svendsen og Reinboth  (2008) Overvekt og fedme blant elever på 4.trinn i grunnskolen i Telemark fylke.  Nordisk tidsskrift for helseforskning, , vol. 4 , s. 18-29

Elektronisk versjon


PPS: Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten.  siste versjon , Oslo , Akribe

Utvalgte prosedyrer relatert til praksisforberedende ferdighetstrening, KRS (Klinisk ferdighetssenter). IKT verktøy - se Fronter


Prescott, Peter, Børtveit, Tore  (2004) Helse og atferdsendring. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-31131-2

Kap. 2-7


Rustøen, T., Wahl, A.K. (red.)  (2008) Ulike tekster om smerte, fra nocisepsjon til livskvalitet.  1.utg. , Oslo , Gyldendal Norsk Forlag
ISBN 978-82-05-37216-0

Kap.1,2 og 5


Rønning, R.  (2006) Vårt politiske Norge: en innføring i stats- og kommunalkunnskap.  3. utg. , Bergen , Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0349-9

Kap. 6, 7 og 11


Sjøen, R. T., Thoresen, L.  (2008) Sykepleierens ernæringsbok.  3. utg. , Oslo , Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-38743-0

Del 2, Kap. 17

Ny utgave ventes 2012


Stortingsmelding 16, 2002-2003  (2003) Resept for et sunnere Norge: folkehelsepolitikken.  ,

Meldingen kan leses og lastes ned her : Elektronisk versjon


Wyller, V. B., Brodal, P.A. og Toverud, K.C.  (2009) Det friske mennesket og det syke mennesket.  2. utg. , Oslo , Akribe
ISBN 978-82-7950-129-9
Antall pensumsider:  471

Det friske mennesket:

Bind 5 kap.19-21

Bind 6 kap. 22

Det syke menneske:

Bind 1 kap. 1-2

Bind 2 kap. 5-8

Bind 3 kap. 9-11

Bind 5 kap. 21
NB! ALL PENSUMLITTERATUR FOR 1. og 2. STUDIEÅR GJELDER FORTSATT

Nettressursene knyttet til læreverkene i farmakologi og sykdomslære fra Gyldendal Akademisk 37oC. Tilgjengelig fra Allrommet i Fronter.


Publisert av Patricia A Idenden Flor - 12.06.2012